Gratis adverteren | Gratis advertentie plaatsen
    Homepagina  |  Nog geen account?  |  Help, tips  
 
Geselecteerde locatie: ALLE 
Zoek in titel en beschrijving 
Verhuur van vakantiewoningen | Bed & Breakfast
Zoek op GROEPEN
 
 
   INLOGGEN voor:
 - Wijz klantenkaart
 - Uitschrijven mail
 - Nieuwe account

 ADVERTENTIEbeheer
  ('Mijn Advertenties')
  
 
 
  BANNERS
 
    TIPS EN KLACHTEN  Algemene Voorwaarden en Spelregels
 
Welkom op de site waar je advertenties mag plaatsen, die 1080 dagen lang blijven staan , zolang er minimaal één digitale foto is geplaatst. Zonder foto blijft de advertentie 14 dagen staan!

Leest u deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van de website. Het gebruik maken van de diensten van de website betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van de website. Maak geen gebruik van de website als u de algemene voorwaarden niet accepteert. De website houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

U kunt maximaal 200 advertenties per e-mailadres zelf inbrengen en per advertentie 4 digitale foto´s eraan toevoegen.

U ontvangt automatisch van ons een e-mailbericht, wanneer een advertentie in volgorde gezakt is naar de 20e plaats (of lager) of wanneer je advertentie al 1080 dagen op de site staat. Je kan je enkel afmelden voor ontvangst van deze e-mailberichten, door de betreffende advertentie te verwijderen. Hetzelfde geldt voor geplaatste banners.

Via het door ons aan u verzonden e-mailbericht kan je aangeven of u de advertentie wilt verwijderen of dat u de advertentie weer bovenaan de lijst geplaatst wil hebben, zodat hij weer opvalt.  Je belt een 0900-telefoonnummer en volgt de instructies op via het beeldscherm en de telefoon.  Binnen 1 minuut staat uw advertentie weer bovenaan de advertentielijst, bovendien blijft deze advertentie weer 1080 dagen lang op de site staan.  
> Bekijk de actuele inbeltarieven.

Wanneer u na 1080 dagen niet reageert op ons e-mailbericht, verdwijnt uw advertentie uit beeld.  Wij bewaren hem echter in totaal maximaal 1900 dagen, zodat je hem altijd nog activeren kan binnen deze periode.  Na die 1900 dagen verdwijnt de advertentie automatisch, tenzij je hem weer bovenaan de advertentielijst hebt geplaatst.  In dat geval blijft hij weer 1080 dagen lang in beeld en herhaalt zich de hele hierboven beschreven procedure zich weer van voorafaan.

Succes met adverteren !!!

Belgium Internet Technologies CV ('BITgcv')


   Regels m.b.t. het plaatsen van advertenties en banners
 


Deze site wil een omgeving zijn waar iedereen, naast het aanbieden of ruilen van diensten of spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod.

A. Gebruiksvoorwaarden voor advertentiediensten

A.1 De advertentiediensten van deze website zijn slechts toegankelijk voor bij deze website geregistreerde gebruikers, die op grond van de Nederlandse, Belgische en Spaanse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien adverteerders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt deze website adverteerders geen gebruik te maken van de diensten van deze website. Deze website is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de advertentiesite te verbieden.

A.2 Als geregistreerd gebruiker van deze website bent u ingeschreven als abonnee van de periodieke nieuwsbrief van deze website. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat of via de menukeuze 'INLOGGEN', 'Uitschrijven voor mail'. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

A.3 Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van deze website gaan gebruikers akkoord met door deze website vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief. Voorts gaan gebruikers door die inschrijving akkoord met het feit dat zij benaderd kunnen worden om abonnee te worden bij nieuwsbrieven van de andere door 'BITgcv' geëxploiteerde websites, zuster- of dochterondernemingen van 'BITgcv' .

A.4 De adverteerder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de advertentiediensten van deze website haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Deze website is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.

A.5 Iedere adverteerder dient bevoegd te zijn tot het plaatsen van advertenties.

A.6 Iedere adverteerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere adverteerder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

 • Het aanbieden van illegale produkten en/of diensten op deze site is verboden.
  Advertenties die DEZE (KLIK) artikelen en/of diensten bevatten of in strijd zijn met de Nederlandse wet zijn niet toegestaan.
 • Advertenties (incl. de eventuele doorlink naar een andere site) met in enig opzicht onwettige, obscene, beledigende, politieke of discriminerende uitlatingen en advertenties met illegale of gestolen produkten of oproepen tot illegale, terroristische en andere handelingen, die ondermeer de staatsveiligheid in geding brengen zijn verboden en worden om die redenen geweerd. Ook niet toegestaan zijn advertenties, die direct of indirect te maken hebben met kinderporno of animalsex. Evenmin zijn toegestaan het publiceren van advertenties met een 'erotisch' karakter, anders dan op de daarvoor bestemde website EROTICAWEBSITE.nl .
 • Plaats uw advertentie in één rubriek. Maak voor elk produkt een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek. Per e-mailadres zijn tegelijkertijd maximaal 200 gratis advertenties toegestaan.
 • Vergeet niet een prijs- en produktomschrijving in uw advertentie te vermelden. Als u een advertentie plaatst zonder prijs is dat voor uw eigen verantwoording.
 • Het is niet toegestaan onrechtmatig artikelen aan te bieden en/of foto's te gebruiken waar copyright of andere eigendomsrechten op rusten. Tevens is het niet toegestaan, zonder toestemming, foto's van derden te gebruiken.
 • Deze site hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Het is niet toegestaan om gebruikers van deze site ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. deze site en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan deze site gerelateerde spam kunt u contact opnemen via info@bitgcv.eu .
 • Wij verzoeken u vriendelijk om overbodig geworden advertenties zelf te verwijderen.
 • Het is voor particulieren niet toegestaan om advertenties met geldleningen (gezocht of aangeboden) op deze site te plaatsen.
 • Advertenties met een doorverwijzing naar concurrerende websites zijn toegestaan.
 • Deze site behoudt zich het recht voor om advertenties te verwijderen van de site en dit zonder verplichte opgave van reden.
  Bedrijfsinfo / Contact / Disclaimer


Klik hier


  U kan ons bereiken via

 
 E-mail:   info@bitgcv.eu
 


  Wettelijke bepalingen


  Statutair gevestigd te Zoetermeer (NL), Zalkerbos 26 .
  Handelsregister: 5914.4246
  Klik hier voor meer bedrijfsinformatie (BTWnr, telefoon- en faxnummers en meer).  Belangrijke LINKs

   Auteursrecht

   Stichting Beeldrecht

   Stichting Buma/ Stemra

   SENA

   CEDAR

  Internetoplichting

   Collega Bescherming Persoonsgegevens

   Netiquette


  Disclaimer


Privacyverklaring

Aan Belgium Internet Technologies CV ('BITgcv') via deze website door bezoekers op verzoek van BITgcv verstrekte persoonlijke gegevens zullen door haar naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het “IP-adres” waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd alsmede de veiligheid van bezoeker en BITgcv beter worden gewaarborgd. BITgcv verzamelt niet op eigen initiatief persoonsgebonden gegevens, noch maakt zij bij haar websites gebruik van 'cookies'.

BITgcv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden
Bezoeker van de informatie op de website is verantwoordelijk voor de keuze en het
gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van eigen gebruik. Bezoeker mag de informatie niet dupliceren, overdragen, bewerken of verspreiden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom bij BITgcv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
 
Informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast.


Aansprakelijkheid
Deze website is door BITgcv met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BITgcv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor de sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van BITgcv.


Nederlands recht is van toepassing

25 oktober 2013

Copyright © 2004 - 2018, Belgium Internet Technologies CV -[54.227.104.40] [Rel-2013.03.05] Lancering website: 15/4/2004 (40)-(134443)